Hurtig
oversætter
Kundens Behov - Vores Fokus
Kundens Behov - Vores Fokus

Generelle vilkår og betingelser

1. Kunden

Kunden betyder enhver fysisk eller juridisk person, som anmoder oversættelsesbureau Hurtigoversætter om at udføre enhver form for oversættelses- eller tolkeopgave.

2. Pristilbud og aftaleindgåelse

2.1 Såfremt oversættelsesbureau Hurtigoversætter ikke har haft mulighed for at vurdere beskaffenheden af hele det dokument, som skal oversættes og/eller redigeres, skal ethvert tilbud afgivet i forbindelse dermed, herunder honorar og/eller leveringsdato, betragtes som uforpligtende, og tilbuddet kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres.

2.2 Der er indgået en aftale, når kunden mundtligt eller skriftligt godkender et tilbud afgivet af oversættelsesbureau Hurtigoversætter, eller når oversættelsesbureau Hurtigoversætter fremsender en skriftlig bekræftelse på en opgave tildelt af kunden. Skriftlig godkendelse eller bekræftelse skal omfatte godkendelse eller bekræftelse sendt pr. fax og/eller e–mail.

2.3 Oversættelsesbureau Hurtigoversætter vil som udgangspunkt, bekræfte opgaven skriftligt til kunden. Manglende fremsendelse af bekræftelse skal ikke betyde, at der ikke er indgået aftale.

2.4 Såfremt den person, som tildeler opgaven, ikke udtrykkeligt gør opmærksom på, at denne handler på foranledning af, på vegne af eller i kraft af tredjemand på tidspunktet for indgåelse af aftalen, og såfremt denne ikke oplyser navn og adresse på en sådan tredjemand, betragtes den person, som har tildelt opgaven, af oversættelsesbureau Hurtigoversætter som værende kunden.

2.5 Hvis oversættelsesbureau Hurtigoversætter har rimelig begrundet mistanke om, at kunden ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, er oversættelsesbureau Hurtigoversætter berettiget til at anmode om at der stilles særlig sikkerhed for betaling.

3. Leveringstid og leveringsfrist

3.1 Såfremt det viser sig, at oversættelsesbureau Hurtigoversætter ikke er i stand til at overholde den aftalte leveringsfrist som følge af særlige omstændigheder, er oversættelsesbureau Hurtigoversætter forpligtet til øjeblikkeligt at underrette kunden derom.

3.2 Oversættelsesbureau Hurtigoversætter skal levere alt arbejde, som allerede er udført, til kunden.

3.3 For så vidt angår den opgave, som skal udføres af oversættelsesbureau Hurtigoversætter, forpligter kunden sig til at gøre alt, hvad der er nødvendigt inden for rimelighedens grænser, for at sikre, at oversættelsesbureau Hurtigoversætter er i stand til at levere til tiden.

4. Ændringer i eller annullering af en opgave

4.1 Såfremt kunden foretager ændringer af eller tilføjelser til en opgave, efter at der er indgået aftale, og såfremt disse ændringer og/eller tilføjelser ikke er af begrænset omfang, hvilket udelukkende vurderes efter skøn fra oversættelsesbureau Hurtigoversætter, forbeholder oversættelsesbureau Hurtigoversætter sig retten til enten at ændre leveringstiden/leveringstiderne og/eller honoraret i henhold til ændringerne eller at afvise ændringerne.

4.2 Enhver ændring af de aftalte betingelser for en opgave, som foretages efter indgåelse af aftalen, træder først i kraft, når oversættelsesbureau Hurtigoversætter skriftligt har godkendt og bekræftet sådanne ændringer.

4.3 Såfremt kunden annullerer en opgave efter aftalens indgåelse, er kunden forpligtet til at betale hele det aftalte honorar, medmindre oversættelsesbureau Hurtigoversætter giver nedslag i prisen. Størrelsesordenen af et sådant nedslag baseres udelukkende på skøn fra oversættelsesbureau Hurtigoversætter og afhænger af det arbejde, der allerede er udført. Oversættelsesbureau Hurtigoversætter skal levere alt arbejde, som allerede er udført, til kunden.

5. Udførelse af opgaver og fortrolighed

5.1 Oversættelsesbureau Hurtigoversætter forpligter sig over for sine kunder til at sikre, at enhver oversættelsesopgave udføres efter bedste evne og kompetence.

5.2 Oversættelsesbureau Hurtigoversætter er berettiget til at benytte sig af tjenester fra tredjemand, dvs. en uafhængig, kvalificeret freelanceoversætter, til udførelse af en opgave.

5.3 For så vidt angår det ønskede kvalitetsniveau for den oversættelse, som skal udføres af oversættelsesbureau Hurtigoversætter, er kunden forpligtet til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende den tekst, som skal oversættes, herunder enhver særlig terminologi, som ønskes anvendt.

5.4 Hos oversættelsesbureau Hurtigoversætter garanterer vi fuld fortrolighed. Oversættelsesbureau Hurtigoversætter vil oplyse oversætteren som er indsat til opgaven om, at denne er underlagt tavshedspligt i forbindelse med alle oversættelsesopgaver som denne udfører for oversættelsesbureau Hurtigoversætter. Oversættelsesbureau Hurtigoversætter kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for at tredjepart videregiver fortrolige oplysninger.

6. Honorarer, betaling og inkassoomkostninger

6.1 Honoraret skal fastsættes ud fra antallet af ord i den oversatte tekst (målteksten) ganget med den gældende standardtakst pr. ord, medmindre andet er aftalt mellem oversættelsesbureau Hurtigoversætter og kunden.

6.2 Vi opkræver et projektadministrationsgebyr på 2% (2021:2.4%) af fakturabeløbet ekskl. moms.

6.3 Ud over standardtaksten opkræver oversættelsesbureau Hurtigoversætter desuden et tillægsgebyr i tilfælde af, at teksten til oversættelse kræver yderligere redigering, eller såfremt indholdet er af usædvanlig karakter eller kræver gennemgang af en ekspert på området, eller såfremt der er tale om en hasteoversættelse. Ovenstående liste skal ikke betragtes som udtømmende.

6.4 De angivne takster er eksklusive moms, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

6.5 Fakturaer skal betales til oversættelsesbureau Hurtigoversætter inden for fire uger fra fakturadato som er er angivet på tilsendte faktura. Såfremt en faktura ikke betales rettidigt, betragtes kunden i dette øjeblik som værende i misligholdelse af sine betalingsforpligtelser, uden at der kræves yderligere bevis for misligholdelse. I tilfælde af misligholdelse er kunden forpligtet til at betale renten i henhold til gældende rentelov samt alle andre omkostninger i forbindelse med gældsinddrivelse, herunder oversættelsesbureau Hurtigoversætter administrationsomkostninger på DKK 400 samt administrationsomkostninger og/eller provision på vegne af det inkassofirma, som oversættelsesbureau Hurtigoversætter har engageret.

7. Klager og tvister

7.1 Kunden er forpligtet til at give oversættelsesbureau Hurtigoversætter skriftlig meddelelse om enhver klage vedrørende en oversættelse, herunder begrundelse for så vidt angår indholdet samt en udførlig redegørelse. En sådan skriftlig meddelelse skal fremsendes hurtigst muligt, dog senest 10 arbejdsdage efter levering. Fremsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage kunden for dennes betalingsforpligtelser.

7.2 Såfremt kunden ikke har fremsendt en klage, efter at den i paragraf 7.1. angivne frist er udløbet, anses den leverede opgave som værende godkendt i sin helhed af kunden, og enhver klage fremsat på et senere tidspunkt skal kun behandles, såfremt denne godkendes af oversættelsesbureau Hurtigoversætter.

7.3 I tilfælde af klager eller tvister redegør oversættelsesbureau Hurtigoversætter formelt for sin holdning, delvist baseret på en kompetent vurdering indhentet fra den eller de (relevante) uafhængige oversættere.

7.4 Såfremt oversættelsesbureau Hurtigoversætter anser klagen for at være velbegrundet, enten helt eller delvist, forpligter oversættelsesbureau Hurtigoversætter sig til i videst muligt omfang at imødekomme klagen.

8. Erstatningsansvar og skadesløsholdelse

8.1 Oversættelsesbureau Hurtigoversætter kan kun holdes ansvarlig for skader hvor det direkte kan bevises at der findes mangler og fejl, som kan henføres til oversættelsesbureau Hurtigoversætter. Oversættelsesbureau Hurtigoversætter vil ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle andre skader i enhver form, herunder, men som ikke er begrænset til korporative skader, tab som følge af forsinkelse eller tab af fortjeneste. Oversættelsesbureau Hurtigoversætter skal på ingen måde drages til ansvar for den ukorrekte oversættelse af uklarheder i kildedokument.

8.2 Oversættelsesbureau Hurtigoversætter's erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til den afgift, som den pågældende skal tildeles, eksklusive moms, mens det maksimale ansvar i alle tilfælde kun kan beløbe sig til DKK 75 000.

8.3 Kunden er ansvarlig for risikoen for negative konsekvenser som følge af anvendelse af den af oversættelsesbureau Hurtigoversætter oversatte tekst, herunder personskader og økonomiske skader. Det forventes, at kunden kontrollerer rigtigheden af enhver del af oversættelsesbureau Hurtigoversætter leverede oversættelse, som kunden finder særlig vigtig eller som på anden vis er af afgørende betydning, f.eks. tal eller medicinske oplysninger. Dette skyldes, at oversættelsesbureau Hurtigoversætter trods sin udarbejdelse af oversættelser efter bedste evne og kompetence under ingen omstændigheder kan udelukke udeladelser.

8.4 Oversættelsesbureau Hurtigoversætter kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade forårsaget ved brug af dokumenterne, information eller oplysninger fra kunden. Endvidere kan oversættelsesbureau Hurtigoversætter ikke drages til ansvar for tab eller skader som følge af anvendelsen af informationsteknologi, internettet og nyere former for telekommunikation, ej heller for tab eller skader som følge af informationsoverførsel (via informationsbærere).

8.5 Kunden skal holde oversættelsesbureau Hurtigoversætter skadesløs for ethvert erstatningskrav fremsat af tredjemand i forbindelse med en hævdet krænkelse af ejendomsret, patentrettigheder eller intellektuel ejendomsret.

9. Ophævelse

9.1 Såfremt kunden undlader at opfylde sine forpligtelser, eller i tilfælde af konkurs, moratorium eller likvidation af kundens firma, skal oversættelsesbureau Hurtigoversætter være berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist eller til at udsætte aftalens afvikling, uden at dette kan medføre erstatningsansvar.

9.2 I tilfælde af, at oversættelsesbureau Hurtigoversætter undlader at opfylde sine forpligtelser som følge af omstændigheder, der ligger uden for oversættelsesbureau Hurtigoversætter indflydelse, skal oversættelsesbureau Hurtigoversætter være berettiget til at udsætte eller ophæve aftalen, uden at dette kan medføre erstatningsansvar. Særlige omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, brand, ulykker, strejker, optøjer, krig, transportproblemer samt foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder.

10. Ophavsret

10.1 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal oversættelsesbureau Hurtigoversætter bevare ophavsretten til enhver oversættelse udført af en oversætter.

11. Lovvalg

11.1 Hollandsk lovgivning vil til enhver tid være gældende for alle juridiske forhold mellem oversættelsesbureau Hurtigoversætter og kunden. Enhver tvist skal afgøres ved en kompetent hollandsk domstol. Såfremt en kunde drager oversættelsesbureau Hurtigoversætter til retsligt ansvar, skal sagen til enhver tid afgøres i Nederlandene.

12. Diverse

12.1 Hurtigoversætter betyder oversættelsesbureauet Snelvertaler bv, beliggende i Almere, Nederlandene, og registreret i Nederlandene, registreringsnummer 39088569.

12.2 Den seneste udgave af disse generelle vilkår og betingelser fremsendes på kundens opfordring og er desuden tilgængelig på www.hurtigoversaetter.dk.

12.3 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle juridiske forhold mellem Hurtigoversætter og kunden, og de ophæver således kundens eventuelle generelle vilkår og betingelser, medmindre Hurtigoversætter udtrykkeligt har givet forudgående skriftlig godkendelse af disse.

12.4 Disse generelle vilkår og betingelser opbevares hos Handelskammeret i Lelystad, Nederlandene, under registreringsnummer 39088569.

Seneste opdatering: 30. November 2019.

Legal part of the pages.

Du kan læse vores generelle betingelser her

2020-12-10T15:45:47.8858428Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Send Olivier en e‑mail
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo
Professionelle oversættere foretrækker vores oversættelsesbureau. Hurtigoversætter er erhvervsmedlem hos det førende, globale oversætternetværk, ProZ, hvor 42 oversættere har tildelt os en score på 5,0 ud af 5.